About

About

st. “Outreach to the Least of These”

is an officially registered and non profit foundation with ANBI status originated at 5 februari 2015. Our registration number at the K.v.k. is 62601199 Our fiscale nr: 8548.82.819

st. “Outreach to the Least of These”

is een officieel geregistreerde stichting met ANBI status en opgericht op 5 februari 2015 
Ons registratie nummer bij de K.v.k. is 62601199
Ons fiscaal nr: 8548.82.819

Donations can be made by:

IBAN: NL74RABO0302102604
t.n.v. “Outreach to the least of these”
BIC/SWIFT: RABONL2U

Giften kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL74RABO0302102604
t.n.v. “Outreach to the least of these”
BIC/SWIFT: RABONL2U

The objectives:

The Aims of the foundation are: In cooperation with local organisations, offering help to the poorest among the Jewish people and Holocaust survivors. All other actions related to the above in the broadest sense as resistance in speech and writing against anti-Semitic remarks and activities.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: In samenwerking met lokale hulporganisaties hulp te bieden aan de armste onder het Joodse volk en holocaust overlevenden alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals weerstand bieden in woord en geschrift aan antisemitische uitingen en activiteiten.

The policy:

The policy is determined by the statutes and by extension of the Foundation Board. The current long-term policy is aimed to collect funds that can be used for food packages, clothing and basic necessities to give to the poor. Besides this we strive to provide food and school materials to school children.

In practical terms, an employee of the Foundation will be supported financially which is responsible for coordination and implementation.

The collection of funds will be the next few years by providing information to sponsors and by finding foundation friends who want to support this work financially and materially. In addition, we will examine whether there is a government subsidy available for the Foundation activities.

Het beleid:

Het beleid wordt bepaald door de statuten en in het verlengde daarvan door het Stichtingsbestuur. Het actuele meerjarenbeleid is er op gericht om financiële middelen te verzamelen die kunnen worden ingezet om eerste levensbehoeften zoals voedselpakketten en kleding, te verstrekken aan de armsten. Daarnaast worden met name voor schoolgaande kinderen voedsel en schoolmaterialen verstrekt.

In praktische zin zal een medewerker financieel worden gesteund die voor coördinatie en uitvoering zorgdraagt.

Het verzamelen van financiële middelen zal de aankomende jaren geschieden door het geven van voorlichting om daarmee sponsoren en stichtingsvrienden te vinden die dit werk financieel en materieel willen steunen. Daarnaast zal onderzocht worden of er overheid subsidie beschikbaar is, dan wel komt voor de Stichting activiteiten.